top of page
Modern Architecture

ייזום ואפיון פרוייקטים

כתיבת פרוגרמות

פרוגרמה תכנונית בעולם הבינוי והתשתיות מורכבת משלושה נדבכים מרכזיים:
פרוגרמת אב תכנונית (פרוגרמה המאפשרת את חיזוי העתיד ובנייה בהתאם לתזרימי הארגון).

פרוגרמה פונקציונלית/מערכות (פרוגרמה המאפשרת שילוב של תפיסות ההפעלה של הארגון ואת המערכות הנדרשות מתוקף כך).

פרוגרמה סופית (פרוגרמה אשר תועבר לאחר אישור הלקוח לפרוגרמה תכנונית במגרש האדריכלי).

אנו מומחים בכתיבת פרוגרמה דינמית במסגרתה ניתן כבר בשלבים הראשונים של הפרויקט לחזות את העתיד בתחומים הקשורים למבנה ארגוני, תפיסות תפעול, משמעויות תקציביות במהלך ולאחר הפרויקט ועוד, ובכך לסייע למקבלי ההחלטות לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר לפרויקט.

תיק תורם

לחברתנו ניסיון בהכנת תיק תורם לפרויקטים שונים, במסגרתו מפורטים עיקרי הפרויקט מבחינת החזון הערכי והתכנוני של הפרויקט באמצעים גרפיים מתקדמים והדמיות ממוחשבות, המהווים חלק אינטגרלי בשלבי התכנון המוקדם. 

במקביל לתיק התורם מבוצעת תוכנית אב המאפשרת ללקוח קבלת תמונה ראשונית אודות החזון אליו שואף על כל המשמעויות הנובעות מכך (תקציב, לו"ז וכו') ויכולת לתכנן את הפרויקט בשלבים שונים בהתאם לתזרימי הארגון.

ניתוח עלויות תקציביות ו-.L.C.C

בחברתנו פותח מודל ייחודי המאפשר כבר במעמד כתיבת הפרוגרמה התכנונית/ תוכנית האב לחזות את העתיד במכלול שלם של פרמטרים ארגוניים וכלכליים הן בתקופת הקמת הפרויקט והן בעשור הראשון לקיומו, וזאת על מנת לאפשר ללקוח לקבל החלטות משמעותיות טרם היציאה לדרך ובמידת הצורך יצירת חלופות ומענים אשר יאפשרו את היציאה לדרך בהתאם לצרכי ויכולות הלקוח.

bottom of page